FRP Wet Scrbber Tank

Wet scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ Packing Media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้นโดยระบบสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรดและไอสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมลพิษดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพแล้ว จะปล่อยสู่บรรยากาศ

OUR CLIENTS

 

Visitors: 183,551